s_yosukeです。 今日紹介するのは私の作成した「SUBMARINE」です。 ・使用通貨ペア:EURUSD ・使用時間足:1時間足 ・両建ては「なし」です。 ・損益分岐勝率:約79%(バックテストから算出)。 ・バックテスト勝率:85.52